capcalera

Fiscal

Oferim el servei d'assessorament Fiscal a empreses, autònoms i particulars on valorem les necessitats dels nostres clients per tal d'optimitzar la gestió fiscal, amb l'objectiu principal de posar a l'abast la millor alternativa fiscal, adaptant-nos en tot moment a la normativa vigent.

 • Preparació, estudi, confecció i presentació de les liquidacions periòdiques d'impostos davant les administracions locals, autonòmiques i estatals
 • Impost sobre la Renda de les persones físiques
 • Impost sobre Societats
 • Pagaments a compte: estimació directa i estimació objectiva (mòduls)
 • Liquidacions d'IVA
 • Retencions i pagaments a compte d'impostos
 • Impostos especials
 • Tramitacions d'expedients d'aplaçaments d'impostos
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Altes, modificacions i baixes d'activitats
 • Representació fiscal davant l'administració
 • Preparació, revisió i tramitació de requeriments i/o consultes dirigides a l'Administració Tributària
 • Resolució de consultes que ens efectuïn, verbalment o per escrit, sobre temes Fiscals