capcalera

Tributació de l'IVA 4% en lliuraments d'habitatges del 20-8-2011 fins al 31-12-2011.

DES DEL 20 D'AGOST DE 2011 FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2011, S'APLICARA EL TIPUS REDUÏT DEL 4 PER CENT ALS LLIURAMENTS D'EDIFICIS O PARTS DELS MATEIXOS APTES PER SER UTILITZATS COM HABIATGES, INCLOSES LES PLACES DE GARATGE, AMB UN MAXIM DE DUES UNITATS, I ANNEXOS EN ELLS SITUATS QUE ES TRANSMETIN CONJUNTAMENT.

Disposició transitòria quarta del Reial decret llei 9/2011, de 19 d'agost (BOE del 20)


Pel que fa al concepte d'habitatge, no existeix en l'actualitat una definició en la normativa reguladora de l'impost sobre el valor afegit que permeti concloure quan es tracta d'un immoble qualificable com a habitatge o no. No obstant això, davant l'absència de tal definició legal, la direcció General de Tributs ha manifestat reiteradament que s'ha d'acudir a la noció usual d'aquesta, de manera que hem d'entendre per habitatge " l'edifici o part d'aquest destinat a habitació o casa d'una persona física o d'una família, constituint la seva llar o la seu de la seva vida domèstica ".

Establit l'anterior, també es considera necessari concretar quan s'entén que un edifici o part d'aquest reuneix els requisits per ser considerat "apte" per al seu ús com a habitatge.

L'aplicacio del tipus reduït en el supòsit a què es refereix l'article 91.Uno.1.7 de la Llei 37/1992 de l'Impost sobre el valor afegit, depèn d'una circumstància objectiva: l'aptitud de l'edifici o part del mateix objecte de lliurament per ser utilitzat com a habitage, amb independència de la finalitat a que el destini l'adquirent, entenent-se que tal edifici o part d'aquest és apte per a habitatge quan disposi de la corresponent llicència de primera ocupació o cèdula d'habitatbilitat i, objectivament considerat, sigui susceptible d'utilitzar com a habitatge.

Fetes les precisions anteriors, quan es lliuri un habitatge (qualificada urbanísticament com a tal i amb la seva corresponent llicència de primera ocupació que acredita la seva aptitud per ser utilitzada amb aquesta finalitat), incloses les places de garatge, amb un màxim de dues unitats, i annexos en ells situats que es transmetin conjuntament, el primer lliurament d'aquesta que es produeixi des del 20 d'agost de 2011 fins al 31 de desembre de 2011 tributarà al tipus reduït del 4 per cent.